Handgemaakt | Gratis bezorging  |  whatsapp-xxl  06 20 29 77 44  | Ma - Zo 09:30 - 17:00

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien de koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden. Alle informatie die Dunja Art communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Artikel 2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Dunja Art en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Dunja Art.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de koper, onder aanleiding van een door de koper gedane bestelling. Deze opdrachtbevestiging geschiedt doorgaans binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Artikel 4. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Prijzen kunnen variëren of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 5. Prijsverhoging
Indien Dunja Art de prijs van een doorlopend product verhoogt krijgt de koper gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

Artikel 6. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na opdrachtbevestiging. Annuleren van een bestelling dient binnen 7 dagen van een bestelling te geschieden. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Artikel 6.1. Schilderij op aanvraag
Wanneer de koper wenst voor een schilderij op aanvraagt, dient de koper een aanbetaling te verrichten. Dit bedrag is afhankelijk van de materiaalkosten en tevens niet terug te vorderen. Wanneer Dunja Art de aanbetaling heeft ontvangen, zal de uitvoering van de opdracht van de koper beginnen.

Artikel 7. Levering
De door ons gehanteerde levertijd bedraagt ongeveer 3-10 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders bij het artikel vermeldt is. In het uitzonderlijke geval dat het artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is, behoudt Dunja Art zich te allen tijde het recht voor om, naar keuze van de koper, hetzij het product op een later tijdstip te leveren, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij de koper hiervan in kennis stellen. Wij zullen kopers daarbij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontbinding aan de koper terugbetaald.

Artikel 8. Verzending
Wij verzenden via PostNL. Hiervoor rekenen wij verschillende tarieven, afhankelijk van de grootte van de bestelling.

Artikel 9. Retourneren
De koper is verplicht het product bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Dunja Art te melden. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen een maand na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: info@dunja-art.nl

Artikel 10. Niet goed, geld terug
Wij staan er voor dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de genoemde kwaliteit en uitstraling. Als blijkt dat het kunstwerk beschadigd is bij ontvangst of niet voldoet aan de genoemde kwaliteit, betalen wij op verzoek van de koper het volledige aankoopbedrag terug exclusief verzendkosten, mits de koper ons hiervan uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per brief, telefoon of email in kennis stelt en het product binnen 7 werkdagen na deze melding in de originele verpakking aan ons heeft geretourneerd.

Artikel 11. Eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Dunja Art of haar licentiegever(s). De koper verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. Materiaal dat door de koper is aangeleverd blijft eigendom van de koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Facturen
Door het plaatsen van een bestelling gaat een koper automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden. Facturen worden binnen 14 dagen na betaling verzonden aan de koper. Indien de koper in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
Ingeval Dunja Art kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de koper het meerbedrag ook verschuldigd aan Dunja Art. Dunja Art zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de koper in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur. Dunja Art zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de koper niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden. Dunja Art is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de koper niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

Artikel 13. Opschorting/stopzetting dienstverlening
Dunja Art behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de koper op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Dunja Art.
Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

Artikel 14. Recht om diensten te weigeren
Dunja Art heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden
Dunja Art is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de koper rechtstreeks in kennis te stellen.

Artikel 16. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart de koper Dunja Art van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
De koper vrijwaart Dunja Art van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Dunja Art in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Dunja Art niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart Dunja Art te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Dunja Art blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag indien schade is gevonden bij de levering van een betreffende product.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Dunja Art ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Dunja Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Artikel 18. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vernoemd.

Artikel 19. Overmacht
Indien Dunja Art door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Dunja Art wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. De partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 20. Ontbindende voorwaarden
Dunja Art is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de koper wordt of is uitgesproken;
– koper surseance van betaling aanvraagt;
– aan koper surseance van betaling verleend is;
– koper de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Dunja Art gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de koper om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– koper handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

Artikel 21. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden beslist altijd de directie van Dunja Art. Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dan Contact om deze aan ons door te geven.

Artikel 22. Privacy
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, worden uitsluitend voor uw bestelling gebruikt en uiteraard niet verstrekt of verkocht aan derden.

Artikel 23. Recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dunja-art.nl
Fazantenkamp 435
3607 XE Maarssen, Nederland
0620297744
info@dunja-art.nl
KVK: 68945868

 
 
Momentje…
Je winkelmand is momenteel leeg.